BREAKING

ΚαταστατικόΚΕΦΑΛΑΙΟ Ά

Ίδρυση – Επωνυμία- Έδρα – Σκοπός


Άρθρο 1ο

Ιδρύετε σύλλογος υπό την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ και ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ » Νεραϊδοχωρίου Τρικάλων, «η ΝΕΡΑΪΔΑ» , με έδρα το Νεραϊδοχώρι.

Άρθρο 2ο

Ο σκοπός του συλλόγου ορίζετε ως μορφωτικός, κοινωνικός και εκπολιτιστικός.

Αναλυτικότερα.

α) Η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελλών του συλλόγου, η διάδοση της αγάπης προς την ελληνική φύση, την ύπαιθρο και τους κατοίκους της. Ειδικότερα προς το χωριό Νεραϊδοχώρι Τρικάλων και τους κατοίκους του.

β) Η με κάθε τρόπο ανύψωση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της περιφέρειας Νεραϊδοχωρίου , με την δημιουργία βιβλιοθήκης, με την καθιέρωση βραβείων και υποτροφιών για τους αριστούχους μαθητές και φοιτητές, με την οργάνωση διαλέξεων, εκδρομών , ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων κ.τ.λ.

γ) Η κοινωνική και φιλαδελφική αλληλεγγύη μεταξύ των μελλών του συλλόγου και η υλική και ηθική συμπαράσταση παντός αναξιοπαθούντος.
Ειδικότερα ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να  χορηγήσει άτοκο δάνειο , μέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ , για την διάρκεια των οχτώ (8) μηνών . Το εν λόγω δάνειο δίνετε μόνο σε αναξιοπαθούντα μέλη του συλλόγου και μόνο εφόσον το ταμείο έχει στο ενεργητικό του  πάνω από (2000) δυο χιλιάδες ευρώ.
Με τον ίδιο τρόπο ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αναλάβει τα έξοδα της σχολικής εκδρομής των μαθητών του δημοτικού σχολείου του Νεραϊδοχωρίου και μόνο.

δ) Η εκτέλεση κοινωφελών και εκπολιτιστικών έργων στην περιοχή του χωριού, η προώθηση των φλεγόντων θεμάτων και ζητημάτων της περιοχής του Νεραϊδοχωρίου στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες. Καθώς και κάθε άλλο έργο που εμπίπτει στους σκοπούς του συλλόγου.

ε)  Ο σύλλογος μπορεί να προχωρήσει , εάν και εφόσον οι πόροι του, του το επιτρέπουν , στην έκδοση τοπικής  εφημερίδας, στην  έκδοση ιστορικού, λαογραφικού και λοιπού υλικού με θέμα το χωριό και την γύρω περιοχή καθώς και σε εκδόσεις γενικότερου ενδιαφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Β

Μέλη του Συλλόγου - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις αυτών.

Άρθρο 3ο

Μέλη του συλλόγου δύναται να γίνουν οι πάντες που θα μπορέσουν να συμβάλουν με τον οποιοδήποτε τρόπο στην εκπλήρωση του σκοπού του συλλόγου. Άντρες και Γυναίκες , που διαμένουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, Αρκεί να τυγχάνουν Έλληνες πολίτες και να έχουνε συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους.

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη ορίζονται τα εγγεγραμμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Επίτιμα μέλη κηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άτομα που προσέφεραν αξιόλογη συνδρομή, οικονομική ή άλλη, στο Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις  και να λαμβάνουν το λόγο συμβουλευτικά.  


Άρθρο 4ο

Για την εγγραφή στο Σύλλογο, το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να καταθέσει  αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία θα αναγράφει τα στοιχεία ταυτότητας του, την διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του και  να δηλώνει μέσω αυτής το ότι αποδέχεται το παρών καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή υποχρεούται να καταβάλει στο ταμείο του συλλόγου,
α) το ποσόν των πέντε (5) ευρώ ως το δικαίωμα εγγραφής και
β) το ποσόν των πέντε (5) ευρώ ως την ετήσια συνδρομή.
Τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που η αίτηση του απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου η οποία και θα αποφασίσει τελικώς.

Η ετησία συνδρομή ορίζετε στα  πέντε (5) ευρώ και καταβάλετε το πολύ σε τρεις μήνες από την έναρξη του έτους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση των προβλεπόμενων εισφορών  στερεί από το μέλος το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι , όπως και το δικαίωμα της συμμετοχής του στις Γενικές Συνελεύσεις.
Συνεπάγετε η διαγραφή του από τον Σύλλογο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον του έχει αποσταλεί έγγραφη ενημέρωση και με την πάροδο των τριών μηνών το θέμα του δεν έχει τακτοποιηθεί.
Το Διεγραμμένο μέλλος δικαιούται να επανεγγραφεί στον σύλλογο εφόσον τακτοποιήσει τις προηγούμενες οφειλές.

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις  Συνελεύσεις, να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε θέμα και να ψηφίζουνε επί αυτού.
Δικαιούνται να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νομίμως ο σύλλογος προσφέρει.
Δικαίωμα του να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουνε άπαντα τα τακτικά μέλη.
Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουνε από τον σύλλογο τηρώντας της διατάξεις του άρθρου 87 του Α.Κ. ο οποίος προβλέπει ότι τα αποχωρούντα μέλη δεν έχουνε πλέων κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του συλλόγου.
Τα μέλη του συλλόγου υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Να καταβάλουν ανελλιπώς τις προκαθορισμένες τακτικές εισφορές καθώς και τις έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές τις οποίες η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά καιρούς για την επίτευξη τον επιδιωκόμενων σκοπών. Οι όποιες έκτακτες εισφορές  όμως δεν μπορούνε να ξεπερνούνε το ποσό της ετησίας συνδρομής του μέλους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Γ

Πόροι του συλλόγου

Άρθρο 5ο

Τακτικοί πόροι του συλλόγου είναι οι στο άρθρο 4 αναγραφόμενοι.
α)  Το δικαίωμα εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ και
β)  Η ετήσια συνδρομή η οποία ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ για κάθε έτος.

Έκτακτοι πόροι του συλλόγου είναι:
α)  Οι επιβαλλόμενες από την Γενική Συνέλευση έκτακτες εισφορές κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη.
β)  Οι τόκοι των κεφαλαίων.
γ)  Οι Χαριστικές Παροχές , Δωρεές, Κληρονομιές, Κληροδοσίες.
δ)  Οι προερχόμενοι από τις διοργανώσεις εορτών, χοροεσπερίδων, εκδρομών, λαχείων ή λαχειοφόρων αγορών κ.λ.π.
ε) Κάθε έτερο νόμιμο έσοδο.


Άρθρο 6ο

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός συντάσσετε για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Δ

Διοίκηση του Συλλόγου

Άρθρο 7ο

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι αρχαιρεσίες αυτές γίνονται κάθε δυο χρόνια, το μήνα Αύγουστο μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα εκλεγέντα μέλη συνέρχονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της εκλογής τους, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και συγκροτούνται σε σώμα.

Η θητεία των μελλών του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει την  1η Οκτωβρίου του έτους της εκλογής και λήγει το τέλος του Σεπτεμβρίου του μεθεπόμενου της εκλογής έτους.

Οι εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούνται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιείται από 10 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου.

Την επιμέλεια των εκλογών αναλαμβάνει η τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγετε από την γενική συνέλευση την ίδια ημέρα.

Η χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας προκαθορίζετε  δια των προσκλήσεων.
.
Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουνε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να είναι Έλληνες πολίτες, ικανοί προς κάθε δικαιοπραξία, έχοντας πλήρη πολιτικά δικαιώματα, ελεύθερη διάθεση της περιουσίας τους και να είναι ταμειακός εντάξει, έχοντας εκπληρώσει όλες τους τις υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Ως υποψήφιοι μπορεί να είναι όσοι έχουνε καταθέσει αίτηση ενδιαφέροντος προς τον  σύλλογο αλλά και χωρίς αίτηση όσοι προταθούνε από πέντε τουλάχιστον τακτικά μέλη του συλλόγου μέχρι την προηγούμενη ημέρα των εκλογών.

Το δικαίωμα του να εκλέγουν έχουνε όλα τα ταμειακός εντάξει τακτικά μέλη του συλλόγου ψηφίζοντας ελεύθερα τους υποψηφίους της επιλογής τους.

Επιτυχόντες διοικητικοί σύμβουλοι θεωρούνται όσοι έχουνε λάβει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείτε κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

Οι επιλαχόντες εγγράφονται κατά σειρά ευτυχίας στο πρακτικό της ψηφοφορίας και κατά την σειρά αυτή χρησιμεύουνε ως αναπληρωματικοί στην περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες συμβούλους αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγω.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την ημέρα συγκρότησης του σε σώμα και εντός τριών ημερών παραλαμβάνει εγγράφως από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα αρχεία, όλα τα έγραφα και όλα τα περιουσιακά στοιχειά του Συλλόγου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 330 του Α.Κ  φέρουν ομαδική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στον σύλλογο κατά την διάρκεια της θητείας τούς , οικονομική ή άλλη, η οποία θα οφείλετε σε δικούς τους λάθος χειρισμούς.
Η Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης τους Διοικητικού Συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την ανάκληση του προέδρου απαιτείτε πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.


Άρθρο 8ο
Καθήκοντα Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή με αίτηση τριών συμβούλων προς τον Πρόεδρο, που συγκαλεί τότε το Δ.Σ. μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Τόσο η πρόσκληση του Προέδρου, όσο και η αίτηση των 3 συμβούλων πρέπει να περιλαμβάνουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη του, με την παρουσία οπωσδήποτε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, καλείται από τον Πρόεδρο σε απολογία και αν δεν προσέλθει ή αρνηθεί να απολογηθεί ή η απολογία του κριθεί ανεπαρκής από το Δ.Σ. εκπίπτει του αξιώματός του και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός.

Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα που έχει σχέση με το Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Ενεργεί τις δαπάνες με βάση τον ψηφιζόμενο από την Γ.Σ. προϋπολογισμό και τις έκτακτες πιστώσεις. Εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 9ο
Καθήκοντα Προέδρου
 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου.
 Υπογράφει μαζί με τα άλλα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις του, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
 Υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται σε κάθε αρχή, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα.
 Συγκαλεί το Δ.Σ. και τη Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
 Προεδρεύει του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, όταν αυτές δεν είναι εκλογικές, με πνεύμα ισότητας, ηπιότητας, αδελφοσύνης και αγάπης.
 Σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον είναι αδύνατη η σύγκληση του Δ.Σ., δύναται να ενεργεί αυτεπάγγελτα, φέροντας όμως την ευθύνη για τυχόν ζημία, την οποία ήθελε υποστεί ο Σύλλογος. Για τις ενέργειές του αυτές λογοδοτεί στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. 
Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Και σε περίπτωση απουσίας και του αντιπροέδρου,  ο πρεσβύτερος των συμβούλων.

Άρθρο 10ο
Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα
Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί όλα τα βιβλία και το αρχείο του Συλλόγου και φυλάσσει τη σφραγίδα του συλλόγου.
Ενημερώνει ανελλιπώς το μητρώο των μελών και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.
Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, που προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη Γεν. Γραμματέα ασκεί ο Ειδικός ή Οργανωτικός Γραμματέας.  
Άρθρο 11ο
Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων, εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, υπογράφοντας τη σχετική απόδειξη.
Διενεργεί όλες τις πληρωμές, σύμφωνα με τα χρηματικά εντάλματα, που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας, ενημερώνει σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. για την κατάσταση του ταμείου και συντάσσει στο τέλος του έτους απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων.
Κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι 400 ευρώ, το δε υπόλοιπο καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου σε τράπεζα. Κάθε ανάληψη γίνεται από αυτόν με έγγραφο εξουσιοδότησης υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
Μέχρι ένα ποσό, που θα ορίζεται από το Δ.Σ., ο Ταμίας μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. με απόδοση λογαριασμού.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη ταμία ασκεί ένα μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ. 
Ο ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή πληρωμή χωρίς την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Ε

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 12ο
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο. Συγκαλείτε τακτικά μία φορά το χρόνο το μήνα Αύγουστο και έκτακτα, όταν το Δ.Σ. του Συλλόγου ή δεκαπέντε 15 από τα τακτικά ταμειακός εντάξει μέλη το ζητήσουνε εγγράφως αναφέροντας και τα θέματα προς συζήτηση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την αίτηση να καλέσει την Συνέλευση.
 Προσδιορίζεται από τον Πρόεδρο ο τόπος και η ώρα της συνεδριάσεως και η πρόσκληση για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προηγούμενα, καθώς και με ανακοίνωση στα καφενεία του χωριού, επιστολές στα μέλη που κατοικούν εκτός του χωριού ή τηλεφωνική επικοινωνία.
Η Γενική Συνέλευση είναι σε νόμιμη απαρτία, όταν παραβρίσκονται τα μισά από τα εγγεγραμμένα και τακτοποιημένα ταμειακά τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν βρεθεί σε απαρτία, καλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός 10 ημέρων, η οποία θεωρείτε εν απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον είκοσι (20) από τα τακτικά και ταμειακός εντάξει μέλη. Αν δεν συγκεντρωθεί και αυτός ο αριθμός, τότε συγκαλείτε πάλι Γενική Συνέλευση, μέσα σε 10 ημέρες και συνεδριάζει έγκυρα, όσα μέλη κι αν προσέλθουν.
Για λήψη απόφασης τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί διάλυσης του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του μισού (50%) τουλάχιστον  των εγγεγραμμένων και τακτοποιημένων ταμειακά τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Η ψηφοφορία γίνετε με ανάταση των χεριών η με ονομαστική προσφώνηση αλλά για την Εκλογική Συνέλευση η ψηφοφορία γίνετε μυστικά με ψηφοδέλτιο.
Άρθρο 13ο

Τακτική Γ.Σ.
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια μέσου του προέδρου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς, γίνεται οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία του Συλλόγου, διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης και ακολουθεί κριτική επί των πεπραγμένων. Στο τέλος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα της διοίκησης όπως  επίσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επόμενου έτους.

Άρθρο 14ο

Εκλογική Γ.Σ.
Κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση προτείνετε τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία επιμελείται τις αρχαιρεσίες ως εξής:
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή κατάλογο με τα ονόματα των ταμειακά εντάξει μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους. Επίσης μέσα στο ψηφοδέλτιο αυτό θα υπάρχουν και οι υποψήφιοι για την Ε.Ε. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και για την Ε.Ε. τουλάχιστον πέντε. Για την εκλογή του Δ.Σ. κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης ενώ για την εκλογή των μελών της Ε.Ε. θα μπαίνει μόνο ένας σταυρός προτίμησης.
Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς προτίμησης ή με περισσότερους των δύο για το Δ.Σ. και του ενός για την Ε.Ε. θεωρούνται άκυρα.
Άκυρα επίσης θεωρούνται και τα ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν σαφή σημάδια παραβίασης του απορρήτου της ψηφοφορίας.
Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε., κάθε μέλος ψηφίζει μόνο για τον εαυτό του, απαγορευομένης της εκπροσώπησης άλλου μέλους.
Οι πρώτοι επτά, που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς προτίμησης) για το Δ.Σ., αποτελούν το νέο Δ.Σ. και οι τρεις πρώτοι την Ε.Ε. Οι επόμενοι τρεις για το Δ.Σ. και οι επόμενοι δύο για την Ε.Ε., αποτελούν κατά σειρά ψήφων τα αναπληρωματικά μέλη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ μελών, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, το οποίο παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄ΣΤ

Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 15ο

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο, η δε θητεία της είναι διετής. Σε περίπτωση παραιτήσεως, επιπτώσεως, θανάτου κ.λ.π. κάποιου εκ των τακτικών μελών της γίνεται αναπλήρωσις αυτού εκ των αναπληρωματικών.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του συλλόγου, τακτικά κάθε έτος υποβάλλοντας τα πορίσματά της στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. συντάσσοντας πάντοτε και γραπτή έκθεση πάνω στον απολογισμό του περασμένου έτους κατά την τακτική Γ.Σ. Έκτακτα δε, όταν το θεωρεί αναγκαίο, οπωσδήποτε δε υποχρεούται να κάνει έλεγχο κατά τη λήξη της διετούς θητείας του Δ.Σ. και να υποβάλλει γραπτή έκθεση στην τακτική Γ.Σ.
Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη αυτής.
Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου, λήγει και η θητεία της Ε.Ε. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Ζ

Περί τροποποιήσεως του Καταστατικού
 και περί διαλύσεως του Συλλόγου

Άρθρο 16ο
Τροποποιήσεις του καταστατικού του συλλόγου δεν επιτρέπετε να γίνονται σε διαστήματα μικρότερα των δυο ετών από την τελευταία τροποποίηση. Εκτός και εάν εκ του νόμου επιβάλετε αυτό. Για να τροποποιηθεί το καταστατικό συγκαλείτε η γενική συνέλευση και αφού ο πρόεδρος αναγνώσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις, γίνετε ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12. Στην συνέχεια το τροποποιημένο καταστατικό δίνετε στο Πρωτοδικείο προς έγκριση.
Αμέσως μετά την έγκριση του αρμόδιου Πρωτοδικείο και εφόσον το διοικητικό συμβούλιο και η εξελεγκτική επιτροπή έχει συμπληρώσει πλέων του ενός χρόνου θητείας, συγκαλείτε και πάλι η Γενική Συνέλευση  και διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων μιας και έτσι προβλέπετε από τον Νόμο.
Η θητεία των εκλεγμένων νέων οργάνων,  λήγει στο τέλος του Σεπτεμβρίου του μεθεπόμενου έτους έστω και  εάν δεν έχουν συμπληρωθεί δυο χρονιά.
Άρθρο 17ο
Ο σύλλογος δεν διαλύεται  παρά μόνο εάν έχουνε μείνει λιγότερα από δέκα (10) τακτικά μέλη, ή εάν συντρέχουν λόγοι του Αστικού κώδικα και του Νόμου. Σε κάθε περίπτωση συγκαλείτε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 και αποφασίζει.
Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου , ολόκληρη η περιουσία αυτού διατίθεται για κοινωφελές έργο προς την κοινότητα Νεραϊδοχωρίου – Τρικάλων. Την εποπτεία της σωστής διαχείρισης της περιουσίας από την κοινότητα,  αναλαμβάνει να ελέγχει επιτροπή που εκλέγετε την ιδία ημέρα από την Γενική συνέλευση που αποφασίζει την διάλυση του συλλόγου.

Άρθρο 18ο
Ειδικές Επιτροπές
Προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις αυτού να ορίζει επιτροπές ως προς την διεξαγωγή εράνων ή άλλων ενεργειών που αποσκοπούν καθαρά στην βελτίωση των πόρων του συλλόγου, αρκεί να συμπλέουν με τους Νόμους του κράτους.
Άρθρο 19ο

Δωρητές- Ευεργέτες

 Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 500 έως 1000 ευρώ.
Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1001 έως 3000 ευρώ.
Μεγάλοι ευεργέτες ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, πάνω από 3001 ευρώ.
Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ιδιαίτερο τιμητικό λεύκωμα καθώς και τους χορηγείτε τιμητικό δίπλωμα με τις υπογραφές του Συμβουλίου. Κατ’ εξαίρεση τα ονόματα των μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ειδική πινακίδα, αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο γραφείο ή σε άλλη ειδική αίθουσα του συλλόγου.
Ο προσφέρων μπορεί να προσδιορίσει την εκτέλεση κοινωφελούς έργου της επιθυμίας του.
Με απόφαση του Δ.Σ. τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Άρθρο 20ο
Σε κάθε προϋπολογισμό ετήσιας οικονομικής χρήσεως θα πρέπει να προβλέπονται κονδύλια για έκτακτες ανάγκες, αποζημιώσεις ημεραργιών και έξοδα που μπορεί να είχε μέλλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προσπάθεια επίτευξης στόχου που του είχε ανατεθεί.
Άρθρο 21ο
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και αφορά στο Σωματείο και τους σκοπούς του, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τους Νόμους και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 22ο
Ο Σύλλογος παραμένει αμέτοχος από κάθε πολιτική κίνηση. Στις συγκεντρώσεις και τις συνελεύσεις του συλλόγου απαγορεύεται ρητώς  η οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση.
Μέλος το οποίο θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον σύλλογο τιμωρείτε με οριστική διαγραφή.

Εγκρίθηκε και Επικυρώθηκε από το Πολυμελές πρωτοδικείο
 Τρικάλων σε δημόσια συνεδρίαση  την 1 Νοεμβρίου του 1980
 
Copyright © 2013 VeTeRnIkO